• برنج کشاورزان شمالی هنوز دست کشاورز مانده است

    برنج کشاورزان شمالی هنوز دست کشاورز مانده است

    امام جمعه رشت با بیان اینکه 65 تا 70 درصد برنج کشاورزان شمالی هنوز دست کشاورز مانده است گفت: دولتمردان محصول را مستقیم از کشاورز خریداری کنند و از طریق واسطه برنج نخرند زیرا یکی از آسیب‌های عرصه کشاورزی، دست‌های واسطه‌گران است.