• هوای پایتخت همچنان آلوده

    هوای پایتخت همچنان آلوده

    بر اساس آمار شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۱۱۹ قرار گرفته و وضعیت هوا در شرایط نارنجی است.