• معرفی یکی از واحدهای صنعتی صومعه سرا به مراجع قضایی

    معرفی یکی از واحدهای صنعتی صومعه سرا به مراجع قضایی

    رئیس اداره حفاظت محیط زیست صومعه سرا گفت: در راستای پایش از صنایع و جلوگیری از آلودگی سه گانه (آب، هوا و خاک) و حفاظت از محیط زیست، از کشتارگاه رامسر طیور واقع در شیخ محله بازدید های متعددی در ۱۵ روز گذشته انجام که پس از محرز شدن تخلف، واحد مربوطه به مرجع قضایی معرفی گردید.