• پایگاه خبری ملبهار، هم اندیشی در مسیر توسعه

    پایگاه خبری ملبهار، هم اندیشی در مسیر توسعه

    با پایگاه خبری - تحلیلی مَلبهار آمدیم تا با دیدگاه بزرگان به سوی قله گام برداریم و شاهد رشد و توسعه شهرستان باشیم و با هم اندیشی، روزی را ترسیم کنیم که شهرستان شفت در جایگاه حقیقی خود قرار گیرد.